Runge Kutta integrator

Function:

\\\ddot{x}+a\dot{x}-x^2+b=0 \\ x(t_0) = x_0\\ \dot{x}(t_0) = \dot{x}_0\\
a: b:

x_0: \dot{x}_0:

t_0: t_1: dt:


API

Davide Bianchini - bianchini.davide.89@gmail.com